Salı , 26 Mayıs 2015
Anasayfa » Manşet » “KEYFİ FİŞLEME” AYM’DEN DÖNDÜ
“KEYFİ FİŞLEME” AYM’DEN DÖNDÜ

“KEYFİ FİŞLEME” AYM’DEN DÖNDÜ

Anayasa Mahkemesi (AYM), ‘Sağlık verilerini işlenmesi gizliliğinin korunması ve paylaşılmasına ilişkin usül ve esasların belirleme yetkisini, Çalışma Bakanlığı’na bırakan düzenlemeyi iptal etti.

AYM, bu düzenlemeyi hukuk güvenliği ve hukuk devleti ilkelerine aykırı buldu. Hükümetin kişisel verileri işleme- keyfi fişleme alışkanlığı bir kez daha duvara çarptı. AYM, ‘Sağlık verilerini işlenmesi gizliliğinin korunması ve paylaşılmasına ilişkin usül ve esasların belirleme yetkisini, Çalışma Bakanlığı’na bırakan düzenlemeyi iptal etti. Sözkonusu düzenlemeyi hukuk güvenliği ve hukuk devleti ilkelerine aykırı bulan AYM, hükümete de “Sağlıkla ilgili kişisel verilerle ilgili düzenleme yetkisi bakanlığa bırakılamaz. Bu işler yönetmelikle değil kanunla yapılmalıdır” uyarısı yaptı.

AĞIR ELEŞTİRİLER ALMIŞTI

Sağlıkta vatandaşların mahrem sağlık bilgilerinin fişlenme ve paylaşılmasına ilişkin usül ve esasları belirleme yetkisi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) kanununun 78.maddesiyle çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verilmişti. Ardından da 2012 yılında, Bakanlık bu alanla ilgili yönetmelik çıkarmıştı. Yönetmelik sağlık meslek örgütleri ve insan hakları kuruluşunca ağır şekilde eleştirilmişti. Bu eleştirileri ilk duyan Danıştay 15.Dairesi olmuştu. Daire, yönetmelik aleyhine açılan davada, bu yönetmeliğin dayanağı olan ilgili düzenlemenin iptali için AYM’ne başvurmuştu.

PAYLAŞIMA AÇIK DEĞİL

Danıştay’ın iptalini istediği 78.maddedeki düzenleme şöyleydi: “Sağlık bilgilerinin ne şekilde konulacağı ulusal güvenlik nedeniyle sağlık bilgisi paylaşıma açılmayacak kişilerin tespitiyle ilgili bakanlıkların önerisi üzerine bakanlıkça tespit edilir. Bu kişi ve grupların sağlık bilgilerinin nasıl tutulacağı ilgili kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanacak yönetmelik ile düzenlenir..”

EN SAĞLIKLI İPTAL

AYM, işte bu düzenlemeyi iptal etti, buna ilişkin gerekçelerini de dün yayımladı. “Günümüzde kişisel verilerin en üst düzeyde korunması zorunludur” diyen AYM; bu konunun bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle değil, meclis tarafından çıkarılacak kanun ile düzenlenmesinin şart olduğuna dikkat çekti.

O YÖNETMELİK DAYANAKSIZ 

AYM’nin bu iptal karırıyla 2012’de çıkarılan ‘Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Paylaşılmasına İlişkin Yönetmelik’ de hukuki dayanaktan yoksun hale geldi AYM, iptal kararında hükümete sağlıkla ilgili kişisel verilerin önemini anlatan şu gerekçeleri esas aldı:

“Kişinin bedensel ya da zihinsel sağlığına ilişkin kayıt edilmiş bilgilerin tamamından oluşan sağlık bilgileri aralarında bireylerin ırk, siyasi düsünce, felsefi inanç, din mezhep veya diğer inanları, dernek vakıf sendika üyeliği özel yaşamları ve her türlü mahkumiyetleriyle ilgili verilerin de bulunduğu hassas veya özel niteliği olan kişisel veriler kategorisinde yer almakta olup bu yönüyle özel bir öneme sahiptir. Kişisel verilerin korunması hakkı kisinin onurunun korunmasının ve kişiliği serbestçe geliştirebilmesine hakkının özel bir biçimi olarak, bireyin hak ve özgürlüklerini kişisel verilerin işlenmesi sırasında korumayı amaçlamaktadır. Yasama yetkisizinin devredilmezliği ilkesi gereğince anayasada açıkça kanunla düzenlenmesini öngördüğü korularda yürütme organına doğrudan ve ilk elden düzenleyici işlem yapma yetkisi verilemez. Kurumun faaliyet kapsamında elde ettiği sağlık bilgilerinin korunması, paylaşılması ve tutulmasına ilişkin usül ve esasları belirleme yetkisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na veren dava konusu kurallar, Anayasa’nın 20.maddesinde öngörülen kişisel verilerin korunmasına ilişkin usül ve esasların ancak kanunla düzenlenebileceğine ilişkin güvenceye aykırıdır. İptalleri gerekir.”

ADNAN KESKİN

Etiketler: